คดีครอบครัว
 
 

COMPANY LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Pageมูลนิธิ (Foundation)

หลักเกณฑ์ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ

ผู้เริ่มก่อการจดทะเบียนมูลนิธิ

 1. ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมูลนิธิต้องมีอย่างน้อย 3 คน
 2. ชาวต่างชาติสามารถเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งมูลนิธิได้ แต่ต้องมีคนไทยอย่างน้อย 1 คนในการเป็นผู้เริ่มก่อการด้วย
 3. ผู้เริ่มก่อการจะเป็นคนเดียวกันกับคณะกรรมการมูลนิธิก็ได้

ทุนของมูลนิธิ

 1. ต้องมีทุนจดทะบียนเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 200,000 บาท ถ้าหากเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น จะต้องเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 100,000 บาท (ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการสังเคราะห์ ส่งเสริมการศึกษา การศาสนา การกีฬา  ค้นคว้าเรื่องยาเสพติด หรือก่อตั้งขึ้นโดยหน่วยงานรัฐบาล)
 2. หากมีวัตถุประสงค์ต่างจากนี้ต้องมีทุนจดทะเบียนเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 500,000 บาท  ถ้าหากเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น จะต้องเป็นเงินสดไม่น้อยกว่า 250,000 บาท
 3.  ทรัพย์สินที่จะยกให้มูลนิธิเป็นทุนเริ่มแรก จะต้องเป็นทรัพย์สินไม่ติดภาระผูกพันและต้องเป็นของผู้บริจาคเท่านั้น

การดำเนินงานของมูลนิธิ

 1. ต้องมีคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน
 2. คณะกรรมการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
 3. คณะกรรมการต้องกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อนำส่งงบบัญชี และยื่นภาษี ภงด.55

การเลิกมูลนิธิ

 1. ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไป ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ นิติบุคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ตามมาตรา 110 เท่านั้น

ค่าธรรมเนียมในการจดมูลนิธิ

 1. ค่าคำขอ 50 บาท
 2. ค่ายื่นคำขอจดทะเบียน ฉบับละ 200 บาท