คดีครอบครัว
 
 

FAMILY LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  แนวคำพิพากษา
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Home  /  Contact print symbol Print Pageสิทธิความเป็นบิดาในประเทศไทย

ในประเทศไทย สิทธิความเป็นบิดาเกิดขึ้นได้จากทั้งการแต่งงานกับมารดา โดยคำสั่งศาล  หรือจากการจดทะเบียน จากการพิจารณา บิดาผู้ให้กำเนิดอาจจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกของเขาซึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมตามกฎหมายในตัวบุตรของเขา

กฏหมายสิทธิความเป็นบิดาในประเทศไทย

สิทธิและความรับผิดชอบของบิดาที่ระบุไว้ในบรรพ 5 : ครอบครัว, ลักษณะ 2 : ความเป็นบิดาและบุตรแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยกำหนดว่า บุตรที่เกิดมาจากบิดามารดาที่แต่งงานกันถือว่าเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของสามี บุตรที่เกิดนอกสมรสโดยทั่วไปแล้วถือว่ามารดาเป็นมารดาที่ถูกต้องตามกฎหมายของบุตร ดังนั้นมารดาผู้ให้กำเนิดจึงป็นสิทธิตามกฎหมายโดยอัตโนมัติแต่สิทธิของบิดาไม่ได้เป็นเช่นนั้น ความเข้าใจผิดคือ ชื่อบิดาในสูติบัตรสิ่งที่กำหนดสิทธิความเป็นบิดา แต่การเรียกร้องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง การดูแลบุตรสามารถที่จะเรียกร้องได้ระหว่างผู้เป็นสามี ภรรยาหรือผู้ปกครอง ซึ่งบุตรจะได้รับการตัดสินโดยศาล

สิทธิของบิดาต่างชาติในประเทศไทย

โดยทั่วๆไปกฎหมายของต่างประเทศเป็นเช่นเดียวกันกับสิทธิความเป็นบิดาในประเทศไทย เพื่อที่จะมีสิทธิในตัวบุตรหนึ่งคนนั้น ผู้เป็นบิดาจะต้องแต่งงานกับมารดา หรือมีเอกสารหลักฐานเพื่อเรียกร้องสิทธิความเป็นบิดาตามกระบวนการทางกฎหมาย ประเด็นหนึ่งที่สำคัญเกี่ยวกับบิดามารดาชาวต่างชาติกับคู่สมรสชาวไทย คือการก่อตั้งสิทธิความเป็นพลเมืองของบุตรในประเทศถิ่นกำเนิดของคู่สมรสชาวต่างชาติ การพิสูจน์ความเป็นพลเมืองมักจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย : แต่ละประเทศจะมีความต้องการตามกฎหมายของตนเอง

การพิสูจน์ความเป็นบิดาในประเทศไทย

การพิสูจน์ความเป็นบิดานอกสมรสจะเกี่ยวข้องกับศาลชำนัญพิเศษ และขั้นตอนการจดทะเบียนในประเทศไทย สำหรับพิสูจน์สิทธิของความเป็นบิดาที่เป็นชาวต่างชาติ, สถานทูตแต่ละแห่งจะมีระเบียบการพิจารณาของเขาเอง รวมถึงหลักฐานการยื่นเอกสารทางกฎหมาย โดยเฉพาะการทดสอบ DNA และคำสั่งศาล