กฎหมายปรับผู้ปกปิดประวัติ เสี่ยงเป็นโควิด-19

by admin on March 6, 2020

ในขณะนี้โรคไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ได้ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว และยังมีโทษสำหรับผู้ประกอบการต่างๆ หรือบุคคลเสี่ยงที่ปกปิดประวัติที่จำเป็นสำหรับการสอบสวนโรค

เมื่อโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายมีผลบังคับใช้แล้วการดำเนินการจะเป็นไปตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 กำหนดให้ประชาชนหรือผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด เช่น โรงแรม จะต้องรายงานแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยจะต้องให้ข้อมูลเป็นจริง หากไม่แจ้งจะมีโทษปรับ 2 หมื่นบาท ซึ่งในแต่ละกรณีค่าปรับโรคโควิด-19  จะต่างกันออกไปตามลักษณะของความผิด

ในบางกรณีประชาชนอาจจะไม่ได้มีเจตนาในการปิดบังข้อมูลแต่ว่าสถานการณ์อาจจะทำให้ต้องเหมือนว่าปิดบังข้อมูลหรือประวัติการเดินทางจากประเทศที่เสี่ยง ดังนั้นเราอาจจะถูกหมิ่นประมาทจากเจ้าพนักงานก็เป็นไปได้

ในอนาคตหากโลกยังไม่สามารถที่จะควบคุมโรคโควิด-19 ได้และความร้ายแรงเพิ่มขึ้นรัฐบาลอาจจะมีมาตรการหรือกฎหมายใหม่เพื่อจัดการคุมควบมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง

Leave a Comment

Previous post:

Next post: