กฎหมายโควิด-19 ปกปิดประวัติการเดินทาง

by admin on March 6, 2020

เมื่อโรคโรคโควิด-19 ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้วทำให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ในเรื่องของค่าปรับ ซึ่งส่งผลต่อทั้งผู้ประกอบการต่างๆ และผู้เดินทางมากลับมาจากต่างประเทศ

เมื่อโรคโควิด-19 ถูกประกาศให้เป็นเป็นโรคติดต่ออันตรายและมีผลบังคับใช้แล้ว กฎระเบียบต่างๆ จึงต้องมีความเข้มงวดมากขึ้นและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558  ที่กำหนดให้ประชาชนหรือผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด เช่น โรงแรม จะต้องรายงานแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีผู้ต้องสงสัยหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยจะต้องให้ข้อมูลเป็นจริง หากไม่แจ้งอาจจะมีโทษปรับ 2 หมื่นบาท ซึ่งในแต่ละกรณีค่าปรับโรคโควิด-19  จะต่างกันออกไปตามลักษณะของความผิด

หากในอนาคตโลกยังไม่สามารถที่จะควบคุมโรคโควิด-19 ได้และความร้ายแรงเพิ่มขึ้นรัฐบาลต่างๆ ทั่วโลกอาจจะมีมาตรการหรือกฎหมายใหม่เพื่อจัดการคุมควบมากขึ้นอีกระดับหนึ่งรวมถึงประเทศไทยของเราด้วย

Leave a Comment

Previous post:

Next post: