การขออำนาจศาลในการเลี้ยงดูบุตร

by admin on April 17, 2013

เมื่อมีการหย่าร้างเกิดขึ้นมักจะเกิดปัญหาเรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร เมื่อใดที่มีคดีขึ้นสู่ศาล ศาลจะต้องให้ความเป็นธรรมแก่พ่อและแม่ทั้ง2ฝ่าย โดยข้อเท็จจริงที่ศาลจะนำมาพิจารณาประกอบว่าฝ่ายใดจะมีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร คือ คุณสมบัติต่างๆของพ่อแม่ ความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร ความเหมาะสมในการเลี้ยงดูบุตร และความปลอดภัยของบุตร เช่น ความใกล้ชิดสนิทสนมกับพ่อแม่ของเด็ก ความปลอดภัยของที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยพ่อแม่ทั้ง2ฝ่ายมีสิทธิในการยื่นฟ้องต่อศาล ขอให้ศาลพิจารณาถึงสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร

เมื่อพ่อหรือแม่ฝ่ายใดมีอำนาจในการเลี้ยงดูบุตรแล้ว อำนาจดังกล่าวจะรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องต่างๆของบุตร และมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูบุตร อย่างไรก็ดีในช่วงระหว่างการดำเนินการหย่า ศาลอาจจะให้พ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวทำการเลี้ยงดูบุตรโดยลำพังตามสมควร และถ้าในกรณีที่พ่อแม่ทั้ง2ฝ่ายไม่มีผู้ใดเหมาะสมจะเป็นผู้ปกครองดูแลบุตรเลย ศาลอาจตั้งผู้ปกครองตามกฎหมายขึ้นโดยเป็นไปตามกฎหมายครอบครัว หรือในกรณีที่พ่อแม่มีบุตรหลายคน ศาลก็สามารถใช้อำนาจในการกำหนดให้บุตรคนใดอยู่กับพ่อหรือกับแม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวมีความซับซ้อนในรายละเอียดมาก ศาลจึงต้องพิจารณาเป็นคดีๆไป

เมื่อพ่อแม่ฝ่ายใดมีสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรโดยลำพังแล้ว พ่อแม่ที่ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวสามารถขออำนาจศาลในการเยี่ยมบุตรของตนได้ตามสมควร แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่พ่อหรือแม่เกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องความรุนแรงภายในครอบครัวซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับเด็ก ศาลมักจะไม่ให้อำนาจในการเยี่ยมบุตร

ดังนั้นสำหรับการยื่นฟ้องเพื่อขออำนาจศาลในการเลี้ยงดูบุตรแต่ฝ่ายเดียวหรือกรณีการยื่นขออำนาจศาลในการเยี่ยมเยียนบุตร ศาลจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไปเพราะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดในข้อเท็จจริงมาก พ่อและแม่จึงควรทำการปรึกษาผู้มีความรู้กฎหมายครอบครัวเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

{ 1 comment… read it below or add one }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: