ค่าชดเชยหลังเกษียร

by admin on November 12, 2020

โดยทั่วไปนายจ้างในภาคเอกชนในประเทศไทยไม่มีการกำหนดอายุเกษียณแน่นอนสำหรับลูกจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดย่อมและขนาดย่อยส่วนใหญ่ไม่มีการทำสัญญาจ้างและไม่มีกำหนดเวลาเกษียณเพื่อให้ลูกจ้างลาออกเองและเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชย

สาระสำคัญอายุอายุเกษียณคือการที่แรงงานหยุดทำงานโดยไม่มีอายุเกษียณที่แน่นอน โดยเฉพาะกรณีที่ถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับเงินชดเชยทั้งๆ ที่ตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด

ปัจจุบันกฎหมายแรงงานได้บัญญัติให้ได้รับค่าชดเชยหลังเกษียณถึงแม้ว่าบริษัทนั้นจะไม่ได้กำหนดอายุเกษียณของลูกจ้างไว้ ลูกจ้างก็มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน คือ กรณีแรก เกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง

ในกรณีที่สองที่มิได้มีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนาและให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุนั้น

Leave a Comment

Previous post:

Next post: