จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสหรือไม่ ในแง่การจัดการทรัพย์สิน

by admin on January 29, 2020

มีเรื่องที่เจอประจำคือ ไม่อยากจดทะเบียนสมรส หรือมีปัญหาจากการไม่จดทะเบียนสมรส เราจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสหรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร ในแง่ของการจัดการทรัพย์สิน

ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของการจดทะเบียนสมรสจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคน  ฝ่ายที่มีเงิน ทรัพย์สิน หรือความมั่นคงทางการเงินมากกว่าจะได้เปรียบหากไม่มีการจดทะเบียนสมรส แต่ฝ่ายที่ไม่มีรายได้ ไม่ได้ทำงาน เป็นแม่บ้าน ไม่มีทรัพย์สินจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

เพราะตามกฎหมายลักษณะครอบครัวกำหนดสิทธิและหน้าที่ ระหว่างสามารภรรยา ต้องอุปการะเลี้ยงดูตามฐานะและความสามารถของตน ดังนั้นหากสามีภรรยาจดทะเบียนจดทะเบียนสมรสกัน ฝ่ายทมี่มีเงินต้องอุปการะเลี้ยงดูฝ่ายที่ไม่มีความมั่นคง หากไม่จดทะเบียนสมรส ก็ไม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่ง

และทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส จะเป็นสินสมรส แต่ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่ไม่ได้ทำสัญญาก่อนสมรสกันไว้  ซึ่งหากสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน อีกฝ่ายไม่สามารถแบ่งได้

ดังนั้นการจดทะเบีนสมรส ดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ของลูกความ จึงควรปรึกษาทนายความคดีครอบครัวก่อน เพื่อให้การจดทะเบียนสมรส สมประโยชน์กับทุกฝ่าย

ทั้งนี้สามารถศึกษา ข้อดีข้อเสีย ความจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส ในแง่การจัดการทรัพย์สิน

Leave a Comment

Previous post:

Next post: