ติด GPS “รถส่วนบุคคล” คุมความเร็ว

by admin on October 26, 2019

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกศึกษาการบังคับให้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลติดตั้ง GPS บันทึกการเดินทางของรถเพื่อควบคุมความเร็ว

เดิมการติดจีพีเอส(GPS) ในรถสาธารณะ 4 ประเภท ได้ถูกบังคับใช้ไปแล้วก่อนหน้านี้ ได้แก่ รถรับจ้าง รถบรรทุก รถตู้โดยสาร และรถโดยสารขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง เพราะสามารถควบคุมความเร็วรถและตรวจสอบข้อมูลการขับขี่ได้

โดยนโบยายใหม่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนี้ ต้องการให้มีการติดจีพีเอสในรถยนต์ “ส่วนบุคคล”ที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลด้านความปลอดภัยและการป้องกันการโจรกรรม ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความปลอดภัยทางจราจรของประชาชนเป็นหลัก

การติดจีพีเอสเพื่อควบคุมความเร็วรถโดยคาดหวังว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก แต่การที่ภาครัฐจะบังคับให้รถส่วนบุคคลติดตั้งจีพีเอสติดตามการเดินทางของรถอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ตามกฎหมายสิทธิส่วนบุคคลและอาจจะเป็นการสร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ขับขี่อีกด้วย ซึ่งตอนนี้นโยบายดังกล่าวนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอแต่ยังมิได้บัญญัติเป็นกฎหมายเพื่อบังคับใช้

Leave a Comment

Previous post:

Next post: