ประกาศเลื่อนเก็บภาษีที่ดินฉบับใหม่

by admin on November 12, 2020

กระทรวงมหาดไทยประกาศเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปเป็นเดือนสิงหาคม 2563จากกำหนดเดิม เริ่มใช้ 1 มกราคม 2563

จากความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง ในการออกกฎหมายลำดับรองเพื่อรับรองการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวอีก 8 ฉบับ ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ความล่าช้าดังกล่าว ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดปนะกอบกับมีระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายลำดับรองดังกล่าว

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อาจส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความกังวล และไม่กล้าตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยหรือเพื่อวัตถุงประสงค์อืนๆ

ดังนั้นการเลื่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินใหม่ในเวลานี้ จึงเป็นการช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคควรทำการศึกษาเข้าใจหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติดังกล่าวใหถี่ถ้วน เพื่อจะได้ปฏิบัติตามและวางแผนการใช้จ่ายเงินได้อย่างเหมาะสม

Leave a Comment

Previous post:

Next post: