ประท้วงหยุดประกาศล็อคดาวน์

by admin on July 30, 2020

ผู้ประท้วงในกรุงเทพฯ ไม่ต้องการให้มีการประกาศล็อกดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19อีกครั้ง ทำให้มีคนบางกลุ่มรวมตัวออกมาประท้วงรัฐบาล

ผู้ประท้วงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เรียกร้องให้ยุติมาตรการจำกัดสิทธิในการพูดและการชุมนุมอย่างเสรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีมานานหลายเดือนของรัฐบาล เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19

กลุ่มผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มนักศึกษาและแรงงานไทยก็ชักชวนให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยใหม่และการจัดตั้งรัฐธรรมนูญใหม่ตามหลักการประชาธิปไตย

ประเทศไทยได้ดำเนินการภายใต้รัฐบาลทหารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารในปี 2549 ซึ่งทักษิณ ชินวัตร ถูกขับออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยคุ้มครองเสรีภาพในการพูดในมาตรา 34 ดังนี้

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น”

แต่เสรีภาพในการพูดของรัฐธรรมนูญนั้นถูกจำกัด เมื่อมุ่งตรงต่อการที่จะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นหรือเป็นอันตรายต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สุขภาพของประชาชนหรือศีลธรรมอันดี

“การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน”

นักวิจารณ์ของการประท้วงกล่าวว่า การชุมนุมได้ฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 หากมีผู้ชุมนุมมากกว่า 10 คนขึ้นไปถือว่าผิดกฎหมายตามมาตรา 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และยังเข้าเงื่อนไขตามมาตรการควบคุมโรคอีกด้วย

Leave a Comment

Previous post:

Next post: