ประมวลกฎหมายที่ดินของไทยฉบับแปล

by admin on April 23, 2013

ความเป็นเจ้าของที่ดินของไทยอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 (ค.ศ.1954) และข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย

ประมวลฉบับภาษาไทยแบบสมบูรณ์ และ ฉบับแปลภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นโดยบริษัทชนินาฎ แอนด์ ลีดส์ สำนักงานกฎหมายในกรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาในประมวลเกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงที่อธิบาย กฎ ข้อบังคับ ขั้นตอน เงื่อนไขการได้มาซึ่งที่ดินที่ใช้พักอาศัยโดยชาวต่างชาติ

หนังสือเล่มนี้ได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของโรงเรียนกฎหมายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หนังสือนี้ยังเป็นประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบเบื้องต้น จึงได้นำมาใช้ในหน่วยงานของรัฐ องค์กร และสำนักงานกฎหมาย

สำนักกฏหมาย

ชนินาฎ แอนด์ ลีดส์

จัดทำประมวลกฎหมายที่ดินฉบับแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำหรับผู้ที่สนใจ หน่วยงานรัฐ องค์กร หรือสถานศึกษา

ประมวลกฎหมายที่ดินฉบับไทยอังกฤษโดยชนินาฎ แอนด์ ลีดส์นั้น สามาหาซื้อได้แล้วที่สถานที่ดังต่อไปนี้และเว็ปไซต์ :

  • บริษัทกรีนบุ๊คจำกัด
  • บริษัทแอดวานส์บุ๊คจำกัด
  • บริษัทเกรสบุ๊คจำกัด
  • บริษัทกรอเลีย อินเตอเน็ตชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท คิโนคุนิยะ บุ๊คสโตร์ ไทยแลนด์ จำกัด
  • คุนากร
  • กรูมบุ๊คส์
  • บริษัท งานดี จำกัด
  • บริษัท เจนเนอเริลบุ๊คส์เซอร์วิส จำกัด
  • บริษัท ชมรมเด็ก จำกัด
  • ชมรมบัณฑิตแนะแนว
  • ชาญชัยบุ๊คสโตร์
  • บริษัทซาวน์ สวรรค์ จำกัด
  • บริษัท ซีบุคส์ จำกัด
  • บริษัท ซ๊ เอ็ดดรูเคชั่น พลับบลิค จำกัด
  • บริษัท เซนทรัล บุ๊คส์ดิสทริบูชั่น จำกัด
  • บริษัทดวงกมล จำกัด
  • บริษัท ดีเค บุ๊คส์เฮ้าส์ จำกัด สาขา ซีคอนสแควร์
  • บริษัท ดีเค บุ๊คส์เฮ้าส์ จำกัด
  • ดอกหญ้า(www.dokya.com)
  • บริษัท บี โนเลจ จำกัด
  • บริษัท โพรเฟสชันแนล บุ๊คส์ ช๊อป จำกัด
  • บรฺษัท ลีดเดอร์ เพลส จำกัด
  • บริษัท ต้นอ้อ จำกัด
  • บริษัท นานมี จำกัด
  • บริษัท ไนโฟน จำกัด
  • บริษัท บันกิจ เทรดดิ้ง จำกัด
  • บริษัท บุ๊คส์เน็ต จำกัด
  • บริษัท บุ๊คส์ไลท์ จำกัด
  • บริษัท เบรสบรุ๊ค จำกัด
  • บริษัท โพรวิชั่น จำกัด
  • บริษัท พีบี ฟอร์บุ๊คส์ จำกัด
  • บริษัท พีบี ฟอร์เล้นจ์ บุ๊คส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
  • บริษัท พีเอส บุ๊คส์ จำกัด
  • บริษัท โฟร์คัท บุ๊คส์ จำกัด
  • ฟายน์อาร์ท 2545
  • บริษัท เมนี่ เฟสโต บุ๊คส์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  • เดอะ รอยัล อินสติตูล
  • เมเนเจอร์ บุ๊คส์
  • ร้านหนังสือ นายอินทร์
  • บริษัท เรือนปัญญา
  • บริษัท ลีดเดอร์ แอนด์ รีดเดอร์ จำกัด
  • บริษัท วิริยะ บิซิเนส จำกัด
  • บริษัท ศักด์สิทธ์ สยาม จำกัด
  • ศูนย์หนังสือจุฬา
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
  • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ศูนย์หนังสือทีพีเอ
  • ศูนย์หนังสือพีเอส
  • ศูนย์หนังสือเอ็นเอสทีดีเอ (kharist@bookpoint.com)
  • บริษัท สยาม อินเตอร์ คอมมิค จำกัด
  • สำนักพิมพ์ข้าวตัง
  • ศูนย์หนังสือ เกร็ดตาฮี
  • สำนักพิมพ์ประพันธุ์สาร
  • บริษัท ไทย วัฒนาพาณิช จำกัด
  • สำนักพิมพ์ธรรมสภา
  • สำนักพิมพ์ไพลิน บุ๊คส์ เน็ต
  • สำนักพิมพ์โกมล เข็มทอง
  • บริษัท สำนักพิมพ์ร่วมสาน จำกัด
  • สำนักพิมพ์วิญญูชน
  • สำนักพิมพ์สุขภาพใจ
  • บริษัท สุมาลัย สังคนีและเด็ก จำกัด
  • บริษัท ศูนย์หนังสืออมรินทร์ จำกัด
  • บริษัท อาคบุ๊คส์ จำกัด
  • บริษัท อิมเมจ โฟกัส จำกัด
  • บริษัท เอ บุ๊คส์ ดิสทริบรูชั่น จำกัด
  • ศูนย์หนังสือเอสเอส
  • บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสอริบรูเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด

Leave a Comment

Previous post:

Next post: