ปรับเกณฑ์อายุรับโทษเด็ก

by admin on August 5, 2020

อนุมัติร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยมีการแก้ไขเกณฑ์อายุเด็กในการได้รับยกเว้นโทษทางอาญาจากเดิมอายุไม่เกิน 10 ปี เป็นไม่เกิน 12 ปี

ปัจจุบันยังคงใช้ประมวลกฎหมายอาญา โดยเด็กที่ได้กระทำความผิดทางอาญา เช่น ฆ่าคนตาย ลักทรัพย์ หรือความผิดอื่นๆ ที่เป็นโทษทางอาญา ยังให้ถือว่าเด็กคนนั้นมีความผิด แต่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา หากอายุไม่เกิน 10 ปี รวมทั้งมาตรการอื่นเเทนการรับโทษทางอาญา จากเดิมกำหนดไว้เกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี เป็นเกิน 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี

การแก้ไขเกณฑ์อายุเด็กที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาในครั้งนี้ เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ศาลเยาวชนและครอบครัวมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ดำเนินคดีเด็กจะต้องเป็นผู้ได้สอบผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กําหนดและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายก่อน โดยปกติแล้วคดีของเยาวชนจะอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวไม่ใช่ศาลอาญา ซึ่งมีวิธีการพิเศษที่ต่างแตกออกไปจากคดีของผู้ใหญ่

ทนายความจิราพร ทองปล้องผู้เชี่ยวชาญในคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดในคดีอาญา

และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายแล้ว

อย่างไรก็ตาม ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับนี้ ยังคงต้องรอกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป

Leave a Comment

Previous post:

Next post: