ฟ้องหย่าคู่สมรสเก่า

by admin on March 17, 2020

เมื่อปัญหาชีวิตคู่ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้จุดจบของคู่ชีวิตจึงอาจจะไปจบที่การหย่าร้าง ซึ่งปัจจุบันหลายคนที่เลิกร้างกับสามีหรือภรรยาเก่าไปนานแล้วแต่ไม่ได้จดทะเบียนหย่า จึงทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากไม่ทราบว่าคู่สมรสเก่าอยู่ที่ใด ทำให้ไม่สามารถหย่าหรือฟ้องหย่าได้

ตามกฎหมายเดิมนั้นหากได้เลิกรากับคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติไปแล้วการส่งคำฟ้องหย่า

ของประเทศไทยนั้นไม่สามารถส่งไปยังต่างประเทศผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทเอกชนอื่นๆ ได้ แต่ไม่นานมานี้มีการออกกฎหมายใหม่ให้ส่งผ่านบริษัทดังกล่าวได้แล้วแต่ว่าผู้ฟ้องจะต้องทราบที่อยู่อย่างชัดเจน

ในกรณีที่ทราบว่าคู่สมรสเก่ายังคงอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ทราบที่อยู่นั้น ในทางกฎหมายมีกระบวนการให้สามารถขอที่อยู่ของคู่สมรสที่ทิ้งร้าง ได้ แต่ต้องเข้าเงื่อนไขต่างๆ ของกฎหมายด้วยจึงจะสามารถขอที่อยู่จากหน่วยราชการนั้นๆ ได้

กระบวนการฟ้องหย่าในศาลจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งคำฟ้องไปยังคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นแล้วหากผู้ฟ้องไม่มีที่อยู่ที่แน่ชัดของอีกฝ่ายศาลจะไม่รับคำฟ้องและจะไม่มีกระบวนการฟ้องเกิดขึ้น

Leave a Comment

Previous post:

Next post: