ร่างกฎหมายให้สิทธิแพทย์ปลูกกัญชาได้

by admin on August 5, 2020

กระทรวงสาธารณะสุขเสนอร่างกฎหมายอนุญาตให้ปลูกกัญชา แก่ กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ปลูกกัญชาเพื่อรักษาได้

ในอนาคตแพทย์และหมอพื้นบ้านอาจจะได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อการรักษา ผลิต นำเข้าหรือส่งออกกัญชาได้

กฎหมายที่มีอยู่เดิมนั้นไม่อนุญาตให้แพทย์และหมอพื้นบ้านปลูกกัญชาเพื่อการรักษาได้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขได้ยื่นร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

หากร่างดังกล่าวนี้ผ่านการพิจารณาก็จะช่วยให้ผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรกัญาชาสามารถผลิตยากัญชา ครอบครอง หรือส่งออกได้ทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ต้องนำเข้ายากัญชาจากต่างประเทศอีกต่อไป

การขออนุญาตเพื่อใช้กัญชาในทางใดๆ แน่นอนว่าการดำเนินการจะต้องยุ่งยากเนื่องจากกัญชาเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง ดังนั้นในกระบวนการขออนุญาตที่อาจจะต้องมีทนายความยาเสพติดเป็นผู้ช่วยเพื่อให้ได้รับอนุญาต

Leave a Comment

Previous post:

Next post: