ลาป่วยวันเดียวต้องใช้ใบรับรองแพทย์หรือไม่

by admin on April 20, 2020

นายจ้างออกระเบียบเมื่อลูกจ้างลาป่วยวันเดียวต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ระเบียบดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายแรงงานหรือไม่

 หลังจากที่มีการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ออกมาเมื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19 นั้น และถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบต่อลูกล้างแต่พรบ.คุ้มครองแรงงานก็ไม่ได้มีการแก้ไขหรือมระเบียบออกมาใช้ชั่วคราวแต่อย่างใด ดังนั้นกฎหมายจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง การลาป่วยต้องใช้ใบรับรองแพทย์นั้นจึงเป็นเมื่อลาป่วย 3 วันขึ้นไปดังเดิม แต่เมื่อนายจ้างออกระเบียบให้ลูกจ้างลาป่วยวันเดียวต้องใช้ใบรับรองแพทย์ดังนี้ สามารถทำได้หรือไม่ทนายความคดีแรงงานได้แบ่งออกไว้เป็นสองกรณีดังต่อไปนี้

  1. พนักงานผู้มีอำนาจอนุมัติการลา ยังคงมีหน้าที่ต้องทำตามระเบียบของบริษัทต่อไป แม้ว่าลาป่วยไม่ถึง 3 วันก็ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เนื่องจากแต่ละบริษัทอาจจะมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการจัดการและมาตรการของบริษัทนั้น ๆ จึงแตกต่างกันออกไปด้วย
  2. พนักงานผู้ลาป่วย หากนายจ้างใช้มาตรการลาป่วยวันเดียวต้องใช้ใบรับรองแพทย์ และลูกจ้างผู้ลาป่วยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหากมีการเลิกจ้างงาน ลดเงินเดือน หรือการลงโทษใดเนื่องจากเหตุการณ์ลาดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง ลูกจ้างนั้นมีสิทธิที่จะโต้งแย้งจากการกระทำโดยไม่ชอบของนายจ้างได้

จากกรณีที่ได้กล่าวมาข้างต้นทุกบริษัทมีมาตรการการจัดการที่แตกต่างกันออกไป บางบริษัทอาจจะมีมาตรการเยียวแก่พนักงานหรือไม่มี ดังนั้นอาจจะต้องมีการติดต่อฝ่ายบุคคลของหนักงานผู้ลาป่วยเป็นรายบุคคลไป

Leave a Comment

Previous post:

Next post: