ห้ามผลิต นำเข้า ขายเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70%

by admin on March 12, 2020

ตั้งแต่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางกาแพทย์อย่าง หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และเจลล้างมือหาซื้อมาบริโภคได้ยากและมีราคาสูงกว่าปกติอย่างมาก

 หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์และเจลล้างมือซึ่งถือว่าเป็นสินค้าที่ถูกปรับราคาขึ้นสูงมาก จึงทำให้คนบางกลุ่มที่แสวงหากำไรจากสถานการณ์ดังกล่าว ผลิตสินค้าขึ้นเพื่อจำหน่ายเองในราคาที่สูงเพื่อเกร็งกำไร โดยไม่ทำตามมาตรฐานของกฎหมายในการผลิต

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 จากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 มีประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ใช้กฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอางในผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัย ใช้แทนกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์เนื่องจากอาจจะส่งผลให้เกิดสภาวการณ์ขาดแคลนผลิตภัณฑ์

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 70 % เพื่อฆ่าเชื้อโรค และต้องได้รับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง  ก่อนจึงจะนำมาผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Leave a Comment

Previous post:

Next post: