ห้ามเจ้าหนี้ทวงหนี้ลูกหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

by admin on August 23, 2019

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 ให้ออกประกาศ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้

โดยให้ผู้ทวงถามหนี้ ติดต่อลูกหนี้ หรือบุคคล ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ ได้ทราบการทวงถามหนี้ ไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 วัน โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ซึ่งประกาศฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับการทวงหนี้ทั่วไป แต่ใช้กับเจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อทางการค้าปกติ หรือคนที่ซื้อหรือรับโอนหนี้ เจ้าหนี้โดยชอบตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน ไม่ว่าหนี้นั้นจะเป็นหนี้โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าข่ายทั้งสิ้น เช่น ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทเช่าซื้อ เจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น หากเจ้าหนี้ไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดทางปกครอง คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ สามารถสั่งให้หยุดการกระทำได้ แต่ถ้ายังฝ่าฝืนก็อาจโดนโทษปรับทางปกครองสูงสุด 100,000 บาท

โดยปกติแล้วการทวงหนี้ ติดตามหนี้เป็นสิทธิของเจ้าหนี้ในการดำเนินคดีแพ่งกับลูกหนี้ แต่ประกาศฉบับนี้ได้ออกมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อควบคุมไม่ให้เจ้าหนี้ทวงหนี้เกินตามที่ประกาศกำหนดไว้

Leave a Comment

Previous post:

Next post: