คดีครอบครัว
 
 

CRIMINAL LAW SECTION

Tel : (662) 168 7001 (-3)

Within Thailand, (02) 168 7001 (-3)

Fax: (662) 168 7004

Email: info@lawfirm.in.th

More About Chaninat and Leeds

  ประเภทกฎหมาย
  ข่าวกฎหมายใหม่
  วีดีโอ
  เกี่ยวกับเรา
  ร่วมงานกับเรา
  ติดต่อเรา
 

 

 
Home  /  Contact print symbol Print Page



การเสียชีวิตที่เกิดจากการทำละเมิด

ค่าสินไหมทดแทนหรือการทดแทนเพื่อความเสียหาย ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เสียหายได้กลับสู่ฐานะเดิมก่อนที่จะเกิดการละเมิดขึ้น แต่ในบางกรณีนั้นผู้เสียหายไม่อาจกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ การชดใช้ค่าสินไหมทนแทนจึงแบ่งออกได้ดังนี้ ประเภทของค่าเสียหาย แบ่งได้เป็น 2 กรณี

1. ค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน คือ ค่าเสียหายที่เกิดกับผู้เสียหายจริง ซึ่งผู้กระทําละเมิดจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายเป็นการเยียวยา ความเสียหายนั้น เพื่อให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนมีการละเมิดให้ได้มากที่สุด ค่าเสียหายประเภทนี้มีทั้งค่าเสียหายที่คํานวณเป็นเงินได้และค่าเสียหายที่คํานวณเป็นเงินไม่ได้
2. ค่าเสียหายเชิงลงโทษ คือ ค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นเพิ่มเติมจากความเสียหายและนอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องปรามการกระทําละเมิดที่มีพฤติการณ์รุนแรง

ค่าเสียหายที่คํานวณเป็นเงินได้ เป็นค่าเสียหายในทางทรัพย์สินหรือวัตถุ ที่สามารถคิดกลับไปเป็นเงินได้หรือสามารถเปรียบเทียบหรือพิสูจน์หรือคิดเป็นตัวเงิน เพื่อชดใช้หรือทดแทนให้ผู้เสียหายคืนสู่ฐานะเดิมได้

ค่าเสียหายที่คํานวณเป็นเงินไม่ได้ เป็นค่าเสียหายต่อสิทธิที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน ความเสียหายเหล่านี้ไม่สามารถเปรียบเทียบหรือพิสูจน์ หรือคิดเป็นตัวเงินเพื่อชดใช้หรือทดแทนให้ผู้เสียหายคืนสู่ฐานะเดิมได้เลย เช่น เป็นความเสียหาย ทางจิตใจหรือฐานทางสังคม