ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้องคู่รัก LGBTQ หลังถูกปฏิเสธจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

by admin on January 30, 2020

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่รับคำรับคำร้อง เหตุจำกัดสิทธิเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรส คู่รักหลากหลายทางเพศอ้างเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นฟ้อง จึงยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาล

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่รับคำรับคำร้อง เหตุจำกัดสิทธิเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรส คู่รักหลากหลายทางเพศอ้างเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นฟ้อง จึงยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาล

ศาลมองว่าการไม่รับจดทะเบียนสมรสของเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ เป็นการกระทำทางปกครอง ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้บุคคลสามารถใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้ สามารถปรึกษากับทนายความ คดีปกครอง ครีครอบครัว จึงเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญกำหนดกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ซึ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 47 (2)

ขณะนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กำลังดำเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. …. ในขั้นตอนของฝ่ายบริหารเพื่อคุ้มครองและรับรองสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันให้มีสิทธิเท่าเทียมคู่สมรสต่างเพศแล้ว โดยมีสาระสำคัญ เช่น การจดทะเบียนสมรสของคู่ชีวิต, ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต, ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต, สิทธิในการรับมรดก ฯลฯ ทั้งนี้สามารถศึกษา ข้อดีข้อเสีย ความจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรส ในแง่การจัดการทรัพย์สิน ได้ที่นี่

Leave a Comment

Previous post:

Next post: